A nuk e di se pranimi i Islamit i asgjëson mëkatet që janë bërë para tij?

Prej mirësisë dhe mëshirës së Allahut xh.sh. është se e ka bërë që Islami ti asgjësojë mëkatet që njeriu ka bërë më përpara. Kur një jobesimtar bëhet musliman, Allahu ja fal gjithçka që ka bërë kur ishte jomusliman dhe pastrohet nga mëkatet.

Muslimi në hadithin me nr 121 transmeton se Amr ibn el-As (Allahu qoftë i kënaqur me të) tha: Kur Allahu vendosi Islamin në zemrën time, unë erdha tek Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) dhe i thashë: ” Më jep dorën tënde të djathtë që të betohem për besnikëri ndaj teje. ” Ai e zgjati dorën e tij ndërsa unë e tërhoqa dorën time. Ai më tha: “Çfarë ndodhi o Amër?” Unë i thashë, “Unë dua të vendos një kusht.” Ai tha: “Çfarë kushti?” Unë i thashë: “Që të më falen gabimet”. Ai tha, “A nuk e di se pranimi i Islamit i asgjëson mëkatet që janë bërë para tij?”

“Islami i asgjëson mëkatet që janë bërë para tij” do të thotë: Se ai i rrëzon ato dhe e fshin gjurmët e tyre. Siç deklaron Neveviu në Komentin e Muslimit.

Shejh Ibn ‘Uthejminit (Allahu e mëshiroftë!) ju bë një pyetje e ngjashme, për dikë që kishte fituar para duke u marrë me drogë para se të bëhej musliman. Ai u përgjigj:

Këtij vëllai të cilin Allahu e ka nderuar me Islam, pasiqë ai kishte fituar pasuri haram (të paligjshme) i themi: Qetësohu, sepse kjo pasuri është e lejuar për ty dhe nuk ka mëkat mbi të, pa marë parasysh nëse e mban atë, apo e jep në bamirësi, ose e përdor atë për t’u martuar, sepse Allahunë Librin e Tij të Shenjtë thotë:

“Thuaju atyre që nuk besuan, nëse pushojnë (nga mosbesimi), e kaluara e tyre do të falet. Por nëse kthehen (atje), atëherë shembujt e atyre (të ndëshkuarve) para tyre tashmë kanë paraprirë (si paralajmërim) ” [el-Enfaal 8:38]

d.m.th., gjithçka që ka kaluar, në terma të përgjithshëm, është e falur. Ndërsa pasuria që është marë me forcë nga i zoti i saj duhet t’i kthehet atij. Ndërsa paratë që janë fituar me marrëveshje midis njerëzve dhe me dëshirën e tyre, edhe nëse janë haram, si ato që fitohen përmes ribasë (kamatës) ose duke shitur drogë, etj, janë të lejueshme për të kur bëhet musliman. Kjo bazuar në fjalën e Allahut xh.sh. që thotë:  “Thuaju atyre që nuk besuan, nëse pushojnë (nga mosbesimi), e kaluara e tyre do të falet. ”.

Si dhe hadithi i Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) kur i tha Amr ibn el-Aas kur u bë mysliman: “A nuk e di se pranimi i Islamit i asgjëson mëkatet që janë bërë para tij?”

Shumë prej jobesimtarëve (në kohën e Profetit dhe më pas) e pranuan Islamin pasiqë kishin vrarë myslimanë, por ata nuk u ndëshkuan për atë që kishin bërë. Prandaj thuaji këtij vëllai se pasuria e tij është e lejuar dhe nuk ka mëkat në të; ai mund ta japë atë për bamirësi dhe ta përdorë atë për t’u martuar. Sa i përket asaj që i është thënë në lidhje me atë që nuk lejohet që ai ta japë atë në bamirësi, nuk ka asnjë bazë që e mbështet këtë.

 

Lika Bab el Meftuh / 373-374.

Përktheu: Fatjon Isufi