Çfarë është bidati (shpikja ne fe)?

Çfarë është bidati (shpikja ne fe)?

Bidati është ajo vepër për të cilën nuk ka argument në fenë tonë.

Allahu i Lartësuar thotë: “Mos ata kane idhuj qe ju ligjesojne ne fe vepra te cilat Allahu nuk i ka ligjësuar?!” Surja Shuraa, 21.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Ai që vepron diçka të re në fenë tonë (d.m.th. që nuk është prej fesë ajo vepër), ajo i kthehet mbrapsht (nuk i pranohet).” Mutefekun alejhi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi