Çfarë është bidati (shpikja në fe)?

March 20, 2017

Çfarë është bidati (shpikja ne fe)?

Bidati është ajo vepër për të cilën nuk ka argument në fenë tonë.

Allahu i Lartësuar thotë: “A kanë ata idhuj të cilët u kanë caktuar një fe që nuk e ka lejuar Allahu?” |Surja Shura: 21|

Profeti, Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Ai që vepron diçka të re në fenë tonë (që nuk është prej fesë ajo vepër), ajo i kthehet mbrapsht (nuk i pranohet).” Mutefekun alejhi.

Shkëputur nga libri: “Besimi i çdo muslimani”.

Muhamed Xhemil Zejno

Anis Agovi

Loading...