Çfarë është Teuhidi (njësimi) në Cilësitë e Allahut?

November 23, 2016

Çfarë është Teuhidi (njësimi) në Cilësitë e Allahut?

Teuhidi në Cilësitë e Allahut është pohimi i asaj me të cilën e ka Cilësuar Allahu Vetën e Tij, ose përmes Profetit të Tij.

Allahu i Lartësuar thotë: “Asgjë nuk është si Ai (Allahu) dhe Ai është Dëgjuesi, Shikuesi.” Surja Shura, ajeti 11.

Shembull i asaj me të cilën Allahu ka Cilësuar Veten: Dëgjues, Shikues, asgjë nuk është si Allahu.

Ka thënë Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Allahu i Lartësuar zbret çdo natë në qiellin e kësaj bote.” Muttefekun alejhi.

Shembull i asaj me të cilën Profeti alejhi selam ka cilësuar Allahun: Allahu zbret në qiellin e dynjasë çdo natë.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...