Çfarë gjykimi ka bërja e magjisë?

January 3, 2017

Çfarë gjykimi ka bërja e magjisë?

Bërja e magjisë është kufr (mohim ndaj Zotit).

Allahu i Lartësuar thotë: “Por shejtani bëri kufr (mohoi Zotin) duke ju mësuar njerëzve magjinë.” Surja Bekare, 106.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Largojuni shtatë gjynaheve shkatërruese: shirku, magjia…” Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Loading...