Çfarë nënkuptojmë me besimin në Ditën e Fundit?

Çfarë nënkuptojmë me besimin në Ditën e Fundit?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut.

Dije, Allahu të dhëntë sukses në bindjen ndaj Tij, se ajo që nënkuptohet me besimin në Ditën e Fundit është:

Besimi me vendosmëri në gjithçka për të cilën na ka lajmëruar Allahu në Librin e Tij dhe i Dërguari (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) prej gjërave që do të ndodhin pas vdekjes. Kjo përfshin edhe besimin në shenjat e Kiametit të cilat do të ndodhin (shfaqen) para Ditës së Fundit; Përfshin vdekjen dhe gjërat që e shoqërojnë njeriun kur është në shtratin e saj (vdekjes); çfarë vjen pas vdekjes e përkatësisht sprova e varrit si dhe dënimi ose kënaqësia në të; fryrja në Sur dhe ringjallja; qëndrimi dhe tmerret e Ditës së Ringjalljes; detajet e tubimit të madh dhe llogaridhënies; Xhenetit dhe kënaqësive të tij, më e madhja e të cilave do të jetë shikimi i Fytyrës së Allahut; Xhehenemi (zjarri) dhe mundimet e tij, ku më i ashpri do të jetë pamundësia e shikimit të Zotit nga ana e tyre (jobesimtarëve), e gjithë kjo duke vënë në jetë atë që kërkon ky besim.

Nëse ky besim realizohet dhe zë vend në zemrën e një personi, ai do të japë fryte të mëdha, duke përfshirë:

1 – Dëshirën dhe përkushtimin për të bërë vepra dhe adhurime, me shpresën për të arritur shpërblimet e asaj Dite.

2 – Frikën nga kryerja e mëkateve ose miratimin e tyre, nga droja e ndëshkimit të asaj Dite.

3 – Besimtari do të ngushëllohet për gjithçka që i mungon nga luksi dhe kënaqësitë e kësaj bote, për shkak të shpresës së tij për kënaqësitë dhe shpërblimet e Ahiretit (botës tjetër).

Lusim Allahun e Madhërishëm të na bekojë me besim të sinqertë dhe siguri të patundur në besimin që kemi. Amin.

Shih ea’lam es Sunnetil Menshurah, 110; dhe Komentin e Tri Parimeve nga Shejh Ibn ‘Uthejmin, 98-103.

Përshtati: Fatjon Isufi