Me çfarë të afrohemi tek Allahu, të gjejmë rrugë drejt Tij?

January 18, 2017

Me çfarë të afrohemi tek Allahu, të gjejmë rrugë drejt Tij?

Ne afrohemi tek Allahu përmes Emrave dhe Cilësive të Tij dhe me vepra te mira.

Allahu i Lartësuar thotë: “Të Allahut janë Emrat e Bukur, luteni me to!” Surja El Araf, 180.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Te lutem ty, o Allah, me çdo Emër Tendin me të cilin e quajte Veten!”

Transmeton Imam Ahmedi, hadith i saktë.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...