Çfarë do të thotë miqësimi ndaj besimtarëve?

February 7, 2017

Çfarë do të thotë miqësimi ndaj besimtarëve?

Miqësimi ndaj besimtarëve është dashuria dhe ndihma ndaj tyre.

Allahu i Lartësuar thotë: “Besimtarët e besimtaret janë ndihmës e miq të njëri-tjetrit.” Surja Teube, 71.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Besimtari ndaj besimtarit janë si dy ndërtesa, e përforcojnë njëra-tjetrën.”

Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...