Cila vepër vullnetare është më e vlefshme tek Allahu?

July 20, 2017

Fetvaja me nr. 5828.

Pyetje: Cila vepër vullnetare është më e vlefshme tek Allahu: Leximi i Kuranit, duaja, apo falja e namazit nafile?

Përgjigje: Padyshim se leximi i Kuranit është vepër shumë e vlefshme, gjithashtu falja e namazeve nafile është vepër shumë e vlefshme. Edhe duaja është shumë e vlefshme madje ajo është thelbi i adhurimit. Por përparësia dhe vlera sipërhore e një vepre ndryshon në varësi të gjendjeve, kohës, shkaqeve dhe motiveve. Të këshillojmë që të shtosh leximin e Kuranit, faljen e namazeve nafile dhe lutjet sipas mundësisë, duke i kushtuar rëndësi sinqeritetit për Allahun dhe korrektesisë në kryerjen e veprës. Nëse vepron kështu, atëherë përgëzohu me të mira dhe shpërblim të madh.

Allahu e jep suksesin!

Komsioni i Përhershëm i Fetvave dhe Studimeve akademike:

Abdulaziz bin Bazi
Abdurrezak Afifi
Abdullah bin Ku’ud
Abdullah bin Gudejan

Përktheu: Shuajb Rexha

Loading...