Cili është demi i shirkut të madh?

December 2, 2016

Cili është demi i shirkut të madh?

Shirku i madh është shkak për qëndrim të përjetshëm në Zjarr të Xhehenemit.

Allahu i Lartësuar thotë: “Me te vertete se ai qe i ben shirk Allahut, Allahu ja ka ndaluar atij Xhennetin dhe perfundimi i tij eshte Zjarri.” Surja El Maide, 72.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: ”Kush vdes dhe i ka bërë shirk Allahut (gjatë jetës së tij), do të hyjë në Zjarr.” Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...