Shenjat e natës së Kadrit

June 21, 2017

Shenjat e natës së Kadrit.

Ajo është një natë e qetë, as e nxehtë dhe as e ftohtë.

Xhabir bin Abdullahu -radiallahu anhu- tregon se Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të) ka thënë: “Ajo është një natë e qetë dhe e shndritshme, as e nxehtë dhe as e ftohtë.”[1]

Në agimin e ditës së nesërme dielli lind i zbehtë, pa vezullimin e zakonshëm.

Ubej bin Kabi -radiallahu anhu- tregon se Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të) ka thënë: “Në agimin vijues dielli lind pa rreze (pa vezullimin e zakonshëm).”[2]

————————————————

[1] E transmeton Ibën Huzejme 3/330, Ibn Hibani në Sahih me nr. 3680, Tajalisi në Musnedin e tij me nr. 3680 etj. Hadithi është vlerësuar si i saktë nga shejh Albani në “Sahihul Xhami” me nr. 5475.

[2] E transmeton Muslimi me nr. 762.

Loading...