Disa shenja të natës së Kadrit.

Disa shenja të natës së Kadrit.

1- Ajo është një natë e qetë, jo e nxehtë dhe as e ftohtë.

Xhabir bin Abdullahu –radiallahu anhu- tregon se Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) ka thënë: “Ajo është një natë e qetë, e shndritshme, as e nxehtë dhe as e ftohtë”.[1]

2- Në agimin e ditës së nesërme dielli lind i zbehtë, pa vezullimin e zakonshëm.

Ubej bin Kabi –radiallahu anhu- tregon se Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) ka thënë: “Në agimin vijues dielli lind pa rreze (pa vezullimin e zakonshëm)”.[2]

[1] E transmeton Ibn Huzejmeh 3/330, Ibn Hibani në Sahih me nr. 3680, Tajalisiu në Musnedin e tij me nr. 3680, etj. Hadithi është vlerësuar i saktë nga Albani në “Sahihul Xhami” me nr. 5475.

[2] E transmeton Muslimi me nr. 762