Dispozitat e ujërave – 2

February 23, 2020

HADITHI 2, 3, 4, 5 MBI DISPOZITAT E UJËRAVE

Libri: Bulugul Meram

 2- Përcillet nga Ebu Seid el Khudri se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:Padyshim se uji është pastrues dhe asgjë nuk e ndot atë.”

Burimet e Hadithit:

Këtë Hadith e ka transmetuar: Ahmedi: 3/31, Ebu Daudi: 66, Nesaiu: 174, Tirmidhiu: 66.

Grada e Hadithit: Këtë Hadith e ka saktësuar:  Imam Ahmedi, Jahja bin Meini, Neveviu, Ibn Tejmije, Albani, Abdul Kadri, Shuajbi etj.

Ebu Seid El Khudri: Imami luftëtar, myftiu i Medines, Sadi i biri i Malikut. I ati ra dëshmor në betejën e Uhudit. Ebu Seidi ishte pjesëmarrës në betejën e Hendekut dhe në besëlidhjen e ‘Riduanit.  Ka përcjellë prej të Dërguarit (alejhi selam) një pjesë të konsiderueshme hadithesh, si dhe nga Ebu Bekri dhe Umeri (radijAllahu anhume). Ai ishte një ndër juristët e pavarur. Vdiq në vitin 74 të hixhretit në moshën 84 vjeçare dhe u varros në varrezat e Bekies. (Dhehebiu në Sijer A’lam En Nubela dhe  Ibn El Ethiri në  Xhamiul Usul.)

 3- Ebu Umameh el Bahili (radijAllahu anhu) ka transmetuar se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Padyshim se uji nuk ndotet nga asgjë, përveçse kur diçka dominon mbi erën, shijen, dhe ngjyrën e tij.”

Burimet e Hadithit:

Ibn Maxheh: 521. Darekutni: 47. Bejhakiu: 1/295.

Grada e Hadithit:

Ebu Hatimi, Bejhakiu, Albani dhe Shuajbi e kanë cilësuar si të dobët.

4- Imam Bejhakiu hadithin e lartpërmendur e ka transmetuar me tekstin: “Uji është i pastër për sa kohë që atij nuk i ka ndryshuar aroma, shija ose ngjyra nga ndonjë ndyrësirë që bie në të.”

Burimet e Hadithit:

Bejhakiu: 159-260.

Grada e Hadithit:

Ebu Hatimi, Bejhakiu, Albani dhe Shuajbi e kanë cilësuar si të dobët.

Ebu Umameh el Bahili: Shok i të Dërguarit të Allahut (alejhi selam). Ai përcolli dije të mëdha dhe kërkoi nga Profeti që t’i sugjeronte një vepër dhe Ai i sugjeroi të agjëronte. Pas kësaj ai dhe gruaja e tij nuk gjendeshin vetëm se agjërueshëm. Vdiq në vitin 86 të hixhretit. (Dhehebiu në librin e tij Sijer.)

5- Nga Abdullah bin Umeri (radijAllahu anhu) transmetohet se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Nëse uji arrin sasinë e dy ‘’kul-leh’’ atëherë ai nuk përmban më ndytësi.” Sipas një versioni tjetër; “…nuk ndotet.”

Burimet e Hadithit:

Këtë Hadith e kanë trasmetuar Ebu Daudi: 63,64,65, Nesaiu: 1/46, Tirmidhiu: 67, dhe Ibn Maxheh: 517.

Grada e Hadithit:

Ky Hadith është cilësuar i saktë nga Ibn Hibani, Ibn Khuzejme, Hakimi, Neveviu, Dhehebiu, Ibn Haxheri, Albani, Abdul Kadri, Shuajbi etj.

Abdullah bin Umeri; Imami shembullor, dijetari i Islamit. Pranoi Islamin qysh në vogëli dhe u shpërngul nga Meka për në Medine me të atin. Në betejën e Uhudit nuk i’u dha leje për pjesëmarrje ngaqë ishte akoma i vogël. Beteja e parë në të cilën mori pjesë ishte beteja e Hendekut. Ishte i pranishëm në besëlidhjen e Riduanit. Përcolli dije të mëdha dhe të dobishme nga Profeti (alejhi selam) dhe nga shumë Sahabë. Ishte i thjeshtë, altruist, pasues i përpiktë i Profetit (alejhi selam). Vdiq në vitin 73 të hixhretit në moshën 85 vjeçare. (Dhehebiu në librin Sijer.)

 Dispozita mbi ujin e përzier me ndytësi të cilit i ka ndryshuar aroma, ngjyra ose shija.

Ibn el Mundhir ka thënë: Të gjithë dijetarët janë të të njëjtit mendim mbi ujin e pakët apo të shumtë në të cilin ka rënë ndyrësi, dhe për pasojë shija, ngjyra apo aroma e tij kanë ndryshuar. Ky lloj uji është i ndotur për sa kohë që është në këtë gjendje.

 Dispozita mbi ujin e përzier me ndyrësi të cilit nuk i ka ndryshuar asnjë nga vetitë e tij.

Në lidhje më këtë lloj të ujërave ka dy mendime:

1- Shkolla Malikite:

Uji i përzier me ndyrësi që nuk ka pësuar ndryshim në asnjërën prej vetive të tij konsiderohet i pastër, sado që të jetë sasia e tij.

Argumenti i shkollës malikite është hadithi i lartpërmendur i Ebu Seid el Khudriut: “Padyshim se uji është pastrues dhe asgjë nuk e ndot atë.”

 2- Tri shkollat e tjera juridike:

Uji i përzier me ndyrësi që nuk ka pësuar ndryshim në asnjërën prej vetive të tij konsiderohet i pastër kur është i bollshëm, dhe konsiderohet i ndyrë kur është i paktë. Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës (radijAllahu anhu): “Asnjë nga ju nuk duhet të urinojë në ujin e parrjedhshëm që nuk lëviz, e më pas të lahet në të.” (Buhariu)

Gjithashtu hadithi tjetër i Ebu Hurejrës (radijAllahu anhu): “Kur dikush prej jush të zgjohet nga gjumi le të mos e fusë dorën e tij në enë derisa t’a lajë atë tri herë, sepse ai nuk e di ku ka qëndruar dora e tij gjatë natës.”  (Buhariu dhe Muslimi)

Nga këto dy hadithe kuptohet që uji i pakët ndotet nga ndyrësia që bie në të, edhe nëse asnjëra nga vetitët e tij nuk ka ndryshuar.

Kriteri që bën dallimin midis ujit të bollshëm dhe të pakët:

Shkolla Hanefite: Kriteri që e bën dallimin midis ujit të pakët dhe të bollshëm është dallgëzimi i ujit në të gjitha anët e tij kur fusim dorën në njërën anë të tij dhe e dallgëzojmë. Nëse dallgët përhapen në të gjitha anët atëherë kjo na jep të kuptojmë që ndyrësia depërton në të gjitha pjesët e tij, dhe për pasojë ai ndotet. Argumenti i Hanefive në këtë çështje është argument logjik. Sipas një versioni tjetër në shkollën hanefite kriteri i ujit të paktë dhe ujit të bollshëm lihet në dorën e personit që është sprovuar me këtë çështje.

Shkolla Shafiite dhe Hanbelite:

Kriteri që e bën dallimin midis ujit të paktë dhe të bollshëm është të qënurit e sasisë së tij dy ‘’kul-leh’’, bazuar në hadithin që transmeton Abdullah bin Umeri (radijAllahu anhu) se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Nëse uji arrin sasinë e dy ‘’kul-leh’’ atëherë ai nuk mban ndyrësi.” Sipas një versioni tjetër; “…nuk ndotet.”

Këtë hadith e kanë trasmetuar Ebu Daudi, Nesaiu, Tirmidhiu dhe Ibn Maxheh. Është saktësuar nga Ibn Huzejme, Ibn Hibani dhe të tjerë.

Dy ‘’kul-leh’’ janë përafërsisht të barabarta me 165 ose 190 litra ujë. (Gjithashtu ka dhe mendime të tjera të përafërta.)

Pra, nëse uji është më pak se dy ‘’kul-leh’’ dhe në të bie një ndyrësi e cila nuk i’a ndryshon erën, shijen apo ngjyrën, ai konsiderohet i ndotur ngaqë është i paktë. E nëse është dy ‘’kul-leh’’ e më shumë, ai konsiderohet i pastër për sa kohë që asnjëra nga vetitë e tij nuk ka ndryshuar.

Përshtati dhe përktheu: Rexhep Milaqi

—————————————-

Burimet:

Bulugul Meram (Ibn Haxheri)

Xhamiul Usul (Ibn Ethir)

Sier el a’lam en nubela (Dhehebiu)

Bidajetul Muxhtehid (Ibn Rushd)

El meusuatul el fikhijeh el kuuejtijeh

El hidajeh (Merginani)

Loading...