A duhet ta adhurojmë Allahun e Lartësuar me frikë dhe shpresë?

November 15, 2016

3.A duhet ta adhurojmë Allahun e Lartësuar me frikë dhe shpresë?

Po, Allahun duhet ta adhurojmë me frikë dhe shpresë.

Allahu i Lartësuar thotë: “Luteni Atë (Allahun) me frikë dhe shpresë!” Surja Araf, 56. Do të thotë duke pasur frikë nga zjarri i Xhehenemit dhe duke pasur shpresë për Xhenetin.

Ka thënë Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Kërkoj nga Allahu xhenetin dhe kërkoj mbrojtje tek Ai nga zjarri i xhehenemit!” Hadith i sakte. Transmeton Ebu Daudi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...