A duhet t’i mbajmë premtimet me idhujtarët nëse jep një premtim që nuk bie ndesh me fenë e Zotit?

September 28, 2017

Fetvaja e Komisionit të Përhershëm të Fetvave nr. 17030.

A duhet t’i mbajmë premtimet me idhujtarët nëse jep një premtim që nuk bie ndesh me fenë e Zotit?
Mbajtja e premtimit për gjëra që nuk bien ndesh me fenë e Zotit është detyrë (obligim). Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe përmbushni zotimet. Me të vërtetë, për zotimet do të jeni përgjegjës.” [Isra: 34]
Kjo vlen njëlloj si me budistat apo me jobesimtarët e feve të tjera. Kjo vlen përderisa nuk janë ata të parët që e thyejnë premtimin apo të fyejnë apo lëndojnë Islamin.

Prej Allahut vjen suksesi dhe gjithë salavatet dhe selamet janë mbi Pejgamberin, familjen dhe shokët e tij.

Abdulaziz Bin Baz

Bekër Ebu Zejd

Abdullah Gudejan

Abdulaziz Al Esh-shejh

Përktheu: Arjan Gazidede

Loading...