A është hipokrizi të ndalosh prej diçkaje dhe pastaj ta veprosh vet?

May 13, 2017

Pyetje: Nëse unë i ndaloj dhe paralajmëroj vëllezërit e mi kundër disa mëkateve por bie në këto mëkate për veten time, a konsiderohem hipokrit? Ju lutem më këshilloni, Allahu ju shpërbleftë me të mira.

Përgjigje: Falënderimet i qofshin Allahut. Ju duhet të pendoheni për mëkatet dhe të ndaloni vëllezërit tuaj kundër tyre. Nuk është e lejuar për ju të vazhdoni kryerjen e mëkatit dhe të mos këshilloni vëllezërit tuaj, sepse duke vepruar kështu ju po kombinoni dy mëkate. Duhet të pendoheni tek Allahu prej asaj (bërjes së mëkatit) dhe në të njëjtën kohë të këshilloni vëllezërit. Kjo nuk të bën hipokrit por të vendos në një kategori e cila është quajtur e fajshme nga Allahu në ajetin: “Te Allahu është shumë e urrejtur ta thoni atë që nuk e punoni!” | Suretu Es Saf: 3 |

“A po i urdhëroni njerëzit për punë të mira e veten tuaj po e harroni? Ndërsa ju e lexoni librin (Tevratin). A nuk po mendoni?” | Suretu El Bekare: 44 |

Fetaua el-Lexhneh el-Da’imeh: 12/268.

Përktheu: Shuajb Rexha

Dosje: ,

Loading...