A është obligim mësimi përmendësh i Kuranit?

July 24, 2017

Fetvaja me nr. 18849.

Pyetje: A është obligim mësimi përmendësh (memorizimi) i Kuranit?

Përgjigje: Memorizimi i tërë Kuranit është obligim i shoqërisë muslimane dhe nuk e ka detyrë çdo individ musliman. Memorizimi i pjesëve të Kuranit është nga adhurimet më të vlefshme. Kjo vlerë shtohet akoma më tepër nëse muslimani e vë në jetë atë që memorizon, i zbaton dispozitat e tij dhe ndjek normat që mëson në të.

Komisioni i përhershëm i fetvave dhe studimeve akademike:

Abdulaziz bin Baz

Bekr Ebu Zejd

Abdullah Ku’ud

Abdulaziz Al Shejh

Salih El Feuzan

Përktheu: Shuajb Rexha

Loading...