A i falet namazi i xhenazes atij që bën vetëvrasje?

A i falet namazi i xhenazes atij që bën vetëvrasje?

Është pyetur Shejh Bin Bazi (Allahu e mëshiroftë): Kush e vret veten, a i falet namazi i xhenazesë?
Përgjigje: I falet namazi i xhenazesë nga disa prej muslimanëve, siç u falet namazi gjynahqarëve të tjerë që bëjnë gjynahe të mëdha.
Sepse ke Ehli suneti ai konsiderohet musliman edhe pse ka bërë gjynah të madh, siç është kjo vepër.
Fetvatë e Bin Bazit(13/162)
Është pyetur përsëri shejh Bin Bazi (Allahu e mëshiroftë):

A lahet dhe a i falet xhenazeja atij personi që vret veten?
Përgjigje: Ai që vret veten lahet, qefinoset, i falet xhenazeja dhe varroset në varrezat e muslimanëve, sepse ai nuk konsiderohet mohues.

Ai që vret veten është gjynahqar i madh dhe jo mohues. Imami mund të mos ja falë xhenazen për tu treguar njerëzve se kjo është vepër e shëmtuar dhe ulët për muslimanin. Ky është reagim përmes të cilit imami u jep mësim njerëzve me mosfaljen e kësaj xhenazeje. Dhe ja falin atij namazin xhematlinjtë e thjeshtë.

Fetvatë e Ibn Bazit(13/122) dhe fetvatë islame(2/62)

Përktheu Arjan Gazidede