Prijësit në vepra të mira

March 24, 2017

A ka mundësi në islam që t’u paraprish njerëzve me një vepër të mirë?

Po, si rasti i atij që bën një vepër të mirë prej adhurimeve të sakta të islamit, dhe ata që e shohin e ndjekin duke vepruar të njëjtën gjë.

Allahu i Lartësuar thotë: “(O Zot!) Na bëj prijës të mutekinëve (të të përkushtuarve në besimin e pastër islam).” |Surja Furkan: 74| Pra, na bëj shembull që ndiqet në vepra të mira.

Profeti, Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Kush u paraprin njerëzve me një vepër të mirë (vepër prej veprave të fesë dhe jo shpikje e re), ka shpërblimin e asaj vepre dhe shpërblimin e atyre që e veprojnë atë duke ndjekur shembullin e tij (u shkruhet shpërblimi, por atij që dha shembullin i shkruhet edhe shpërblimi i gjithë të tjerëve).” Trasmeton Muslimi.

Marrë nga libri: “Besimi i çdo muslimani”.

Autori: Muhamed Xhemil Zejno

Përktheu: Anis Agovi

Loading...