A ka në fe bidat të mirë?

March 22, 2017

A ka në fe bidat (shpikje) të mirë?

Ne fe nuk ka shpikje të mirë.

Allahu i Lartësuar thotë: “Sot plotësova për ju fenë tuaj, përsosa ndaj jush mirësinë Time dhe zgjodha për ju Islamin fe.”

Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Largojuni shpikjeve të reja në fe, sepse çdo shpikje në fe është bidat dhe cdo bidat është humbje.” Hadith i saktë.
Trasmeton Ebu Daudi.

Shkëputur nga libri: “Besimi i çdo muslimani”.

Muhamed Xhemil Zejno

Anis Agovi

Loading...