A ka në fe bidat (shpikje) të mirë?

A ka në fe bidat (shpikje) të mirë?

Ne fe nuk ka shpikje të mirë.

Allahu i Lartësuar thotë: “Sot plotësova për ju fenë tuaj dhe përsosa ndaj jush mirësinë time dhe zgjodha për ju Islamin si fe.”

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Largojuni shpikjeve te reja ne fe sepse cdo shpikje ne fe eshte bidat dhe cdo bidat eshte humbje.” Hadith i sakte.
Trasmeton Ebu Daudi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi