A ka nevojë lutja që të jetë edhe dikush ndërmjetës për ty te Zoti?

January 20, 2017

A ka nevojë lutja që të jetë edhe dikush ndërmjetës për ty te Zoti?

Jo, lutja nuk ka nevoje për ndërmjetës.

Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse të pyesin robërit e Mi për Mua (o Profet), thuaj që Unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit sa herë që më lut!” Surja Bekare, 186.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Ju i luteni Allahut që është Dëgjues, i Afërt dhe është me ju (ju Dëgjon e ju Sheh).”

Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Dosje: ,

Loading...