Mënyra se si te marësh tejemum

October 12, 2015

Mënyra e tejemumit
1- Nijeti: vendi i nijetit është zemra, siç kaloi tek abdesi dhe gusli.
2- Bismila – ja.
3- Prekja e tokës së pastër me pëllëmbën e dorës, pastaj ti fryjë apo ti shkundë për të larguar pluhurin – nëse ka – pastaj fërkon (i jep mes’h) me to fytyrën dhe duart, siç ka ardhur në hadithin e Amar bin Jasirit – radija Allahu anhu – : “Të mjaftonte të prekje me dy duart tokën pastaj ti fryje, pastaj të fërkoje me to fytyrën dhe duart” .
Pjesa e mes’hit është pjesa ku pritet dora e vjedhësit.
Ka thënë Ibën Kudame në “Elmugnij”: “Duhet ti jepet mes’h duarve deri në vendin ku pritet dora e vjedhësit, këtë ka dhënë të kuptojë Ahmedi kur është pyetur për tejemumin, bëri me shenjë tek duart dhe nuk i kaloi dhe tha: Ka thënë Allahu i madhëruar: Vjedhësit dhe vjedhëses pritjani duart , deri ku pritet dora e vjedhësit? A nuk pritet deri këtu? Dhe bëri me shenjë deri në kyçe, na ka ardhur nga Ibën Abasi diçka e ngjashme”.
4- Prekja e duarve tokën vetëm një herë, nga fjala e profetit -sala Allahu alejhi ue selam-: “Tejemumi është fërkimi njëherë i fytyrës dhe i duarve” .

Enciklopedia e thjeshtuar e fikhut

Loading...