A i kërkohet ndihmë dikujt tjetër përveç Allahut ?

December 16, 2016

A i kërkohet ndihmë dikujt tjetër përveç Allahut në gjëra që ka mundësi t’i plotësojë vetëm Allahu?

Jo, nuk i kërkohet ndihmë në të tilla raste askujt përveç Allahut.

Allahu i Lartësuar thotë: “Vetëm Ty (o Allah) të adhurojmë e vetëm ty ndihmë të kërkojmë.” Surja Fatiha, 5.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kur të lutesh, lutju vetëm Allahun e kur të kërkosh ndihmë (në gjëra që vetëm Allahu ka mundësi të t’i plotësojë), kërko ndihmë vetëm prej Tij!”

Transmeton Tirmidhiu dhe thotë se është hadith i mirë/i saktë.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Loading...