Kush është krijesa e parë?

January 30, 2017

Kush është krijesa e parë?

Krijesa e parë nga njerëzit është Ademi, ndërsa nga gjërat është lapsi.

Allahu i Lartësuar thotë: “Kur Zoti yt i tha engjëjve: Unë kam krijuar njeriun prej baltës.” Surja Sad, 71.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Gjëja e parë që e krijoi Allahu është lapsi.” Transmeton Ebu Daudi dhe Tirmidhiu dhe ka thënë se është hadith i mirë.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...