A lejohet falja e namazit të xhumasë me një hutbe të vetme?

Shejhu i nderuar Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) është pyetur në lidhje me imamin që harron dhe u ligjëron njerëzve vetëm një hutbe, e pastaj fal me ta xhumanë.

Ai (Allahu e mëshiroftë!) u përgjigjë: Është detyrë për imamin dhe xhematin që të falin namazin e drekës (sepse namazi i tyre i xhumasë nuk saktësohet).

“Mexhmu fetaua ue Rasail” vëll. 1

Pyetësi thotë: A lejohet falja e namazit të xhumasë me një hutbe të vetme?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Eudhubil-lah! Jo, kjo nuk lejohet. Xhumaja ka dy hutbe. Ky është Suneti i të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Duhet patjetër (të mbahen) dy hutbe. Prej kushteve të saktësimit të xhumasë është që para saj (namazit) mbahen dy hutbe.

Përktheu: Unejs Sheme