A lejohet leximi i sureve jo sipas renditjes së tyre?

July 16, 2017

Pyetja e parë nga fetvatë me nr. (4909).

Pyetje: A lejohet leximi i sureve jo sipas renditjes që është në Kuran, si p.sh. të lexohet surja El-Felek para se të lexohet surja En-nas?
Përgjigje: Më mirë është që suret të lexohen sipas renditjes që u është bërë në Kuranin e Othmanit, duke filluar me suren El-Fatiha, pastaj El-Bekare, pastaj Al-Imran derisa të përfundojë me suren En-nas. Është e ditur se fillimisht lexohet El-Feleku pastaj En-Nasi sipas renditjes që i është bërë Mus’hafit të Othmanit dhe jo e kundërta.

Nëse e fillon leximin e sures En-nas, pastaj El-felek, pastaj El-Ihlas duke u ngjitur nga poshtë-lart për të mësuar përmendësh, atëherë nuk ka problem.

Allahu jep sukses! Paqja dhe salavatet e Zotit qofshin mbi të dërguarin tonë Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm për studime dhe fetva:

Kyetar: AbdulAziz Bin Baz
Nën Kryetar: Abdurrezak Afifi
Lektor: Abdullah bin Ku’ud

Përktheu: Gentian Rushiti

Loading...