Thirrja e ezanit pa abdes

May 14, 2017

Është e pëlqyeshme për muezinin që kur të thërrasë ezanin të jetë i pastër me abdes, por nuk është e detyrueshme. Në këtë temë përcillet një hadith ku thuhet: “Ezanin duhet ta thërras vetëm ai që është me abdes.” Transmeton Tirmidhiu me nr. 147.

Ky hadith është transmetuar si fjalë e Profetit alejhi selam, gjithashtu përcillet dhe si fjalë e Ebu Hurejras, por në të dyja rastet është transmetim i dobët dhe nuk saktësohet. Për më tepër shih “Tamam el Mineh” të shejh Muhamed Nasirudin Albanit fq. 154.

Ibën Kudame Allahu e mëshiroftë, në librin e tij “El Mugni” 1/248 ka thënë: Është e pëlqyeshme që muezini të jetë i pastër, si nga papastërtia e vogël ashtu dhe nga papastërtia e madhe.

Dijetarët e komisionit të përhershëm për studime akademike dhe fetva janë pyetur: A lejohet të thirret ezani pa qenë me abdes? Po ezani i atij që është xhunub çfarë dispozite merr?

Përgjigje: Ezani i atij që ka papastërti të vogël apo të madhe konsiderohet i rregullt, por më e mira dhe më e pëlqyeshmja është që ai të jetë i pastër nga të dyja papastërtitë (e vogla dhe e madhja).

“Fetvatë e komisionit të përhershëm” 6/67.

Përktheu: Fatjon Isufi

Loading...