A më lejohet ta thërras ezanin pa abdes?

Është e pëlqyeshme për muezinin që kur të thërrasë ezanin të jetë i pastër me abdes, por nuk është e detyrueshme. Në këtë temë përcillet një hadith ku thuhet: “Ezanin duhet ta thërrasë vetëm ai që është me abdes.” Tirmidhiu me nr 147.

Ky hadith është transmetuar si fjalë e Profetit (alejhi selam), gjithashtu përcillet dhe si fjalë e Ebu Hurejras, por në të dy rastet është transmetim i dobët dhe nuk saktësohet. Për më tepër shih “Tamam el Mineh” të shejh Muhamed Nasirudin Albanit fq 154.

Ibn Kudame (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij “El Mugni 1/248” ka thënë: Është e pëlqyeshme që muezini të jetë i pastër si nga papasrëtia e vogël ashtu dhe nga papastërtia e madhe.

Dijetarët e komisionit të përhershëm për studime akademike dhe fetva janë pyetur: A lejohet të thirret ezani pa qenë me abdes, po ezani i atij që është xhunub, çfarë dispozite merr?

Përgjigje: Ezani i atij që ka papastrëti të vogël apo edhe të madhe konsiderohet i rregullt, por më e mira dhe më e pëlqyeshmja është që ai të jetë i pastër nga të dyja papastërtitë (e vogla dhe e madhja).

[Fetvatë e komisionit të përhershëm  6/67].

Përktheu: Fatjon Isufi