A lejohet të sillemi rrotull varreve?

December 25, 2016

A lejohet të sillemi rrotull varreve?

Jo, nuk lejohet rrotullimi rreth varreve. Rrotullimi (tauafi- lloj adhurimi) bëhet vetëm rreth Qabesë.

Allahu i Lartësuar thotë: “Le të bëjnë tauaf (të rrotullohen) rreth Shtëpisë se Vjetër (Qabes)!” Surja El Haxh, 29.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kush rrotullohet shtatë herë rreth Qabesë dhe pastaj fal dy rekate namaz, ka shpërblim sikur të ketë liruar një skllav.” Hadith i saktë. Transmeton Ibn Maxhe.

Kjo do të thotë se tauafi bëhet vetëm rreth Qabesë, e vetëm aty ka shpërblim nga Allahu.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Loading...