A lejohet te vihen në xhami ora me këmbana?

July 16, 2016

Pyetje: Përsa u përket orave të mëdha që vendosen nëpër xhami, të cilat gjatë leximit të Kuranit nxjerrin tinguj që ngjasojnë me tingujt e këmbanave, cili është gjykimi për këtë gjë?

Shejh Abdullah bin Humejd (Allahu e mëshiroftë!): Derisa këto ora vendosen për të treguar kohën dhe njohjen e saj, kjo nuk përbën asnjë problem dhe nuk ka asnjë ndalesë për këtë, sepse njohja e futjes së kohës së namazit është diçka e domosdoshme. Por, nëse tingulli që del prej këtyre orave është si ajo e këmbanave, kjo nuk duhet (të veprohet) dhe nuk lejohet për shkak të përngjasimit të këtyre orave (tingujve të tyre) me këmbanat e të krishtërëve dhe si rrjedhojë nuk mund të vendosen nëpër xhami. Ndërsa në lidhje me orat e tjera, nuk ka asnjë të keqe përdorimi i tyre për të treguar kohët e namazit. Allahu e di më së miri!

 

Fetaua nurun ala ed-derb

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...