A mund t’i fillojmë shkrimet me fjalën ‘Bismilah’?

Pyetja e gjashtë nga fetvatë me nr. (9644):

Pyetje: A mund t’i fillojmë shkrimet tona me fjalën ‘Bismilahi Err-rrahmani Err-rrahim’?

Përgjigje: Është nga suneti përdorimi i Bismilahit në çdo lloj shkrimi me rëndësi, sepse Profeti (alejhi selam) me këtë fjalë i fillonte shkresat e tij. Gjithashtu përcillet se ai ka thënë: “Çdo çështje e rëndësishme që nuk fillon me Bismilah, ajo është e mangët.”
Allahu na dhëntë sukses! Paqja dhe bekimi i Allahu qoftë mbi Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

[Komisioni i dijetarëve për fetva dhe kërkime:]

Abdullah bin Gudejan

AbduErr-rrezak Afifi

Abdu El-Aziz bin Abdullah bin baz

Përktheu: Muhamed Estrefi