A mund t’i fillojmë shkrimet me fjalën ‘Bismilah’?

July 22, 2017

Pyetja e gjashtë nga fetvatë me nr. 9644.

Pyetje: A mund t’i fillojmë shkrimet tona me fjalën ‘Bismilahi err-Rrahmani err-Rrahim’?

Përgjigje: Është nga suneti përdorimi i Bismilahit në çdo lloj shkrimi me rëndësi, sepse Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem me këtë fjalë i fillonte shkresat e tij. Gjithashtu, përcillet se ai ka thënë: “Çdo çështje e rëndësishme që nuk fillon me ‘Bismilah’, ajo është e mangët.”
Allahu na dhëntë sukses! Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i dijetarëve për fetva dhe kërkime:

Abdullah bin Gudejan

AbduRrezak Afifi

AbdulAziz bin Abdullah bin Baz

Përktheu: Muhamed Estrefi

Dosje:

Loading...