Namazi i Bajramit nuk ka ezan e as ikamet

August 30, 2017

Namazi i Bajramit nuk ka ezan e as ikamet!

Transmetohet nga Ibën Abasi (radijAllahu anhuma) se ka thënë: “Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) e fali namazin e Bajramit pa (thirrur) ezan dhe as ikamet.” Transmeton Ebu Daudi (1147) dhe Buhariu (915).

Çfarë përfitohet nga hadithi:

  • Urrejtja e thirrjes së ezanit dhe ikametit para faljes së namazit të Bajramit. Kush e bën diçka të tillë ai konsiderohet bidatçi. Një gjë e tillë ka ndodhur në kohën (shtetin) e El-Emeuij siç përmendet në “Subulus-Selam”.

 

“Tuhfetul-Kiram Sherh Bulug el-Meram.”

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...