Pastrimi dhe marrja abdes me ujë zemzemi

January 6, 2016

Pastrimi dhe marrja abdes me ujë zemzemi

Pyetje: A lejohet marrja abdes dhe pastrimi me ujë zemzemi?

Shejhu i nderuar Abdulaziz er-Raxhihi (Allahu e ruajttë!): Fjala e saktë është se lejohet marrja abdes me ujë zemzemi dhe pastrimi me të.

Disa nga fukahatë (dijetarët e jurisprudencës islame) janë të mendimit se personit i lejohet të marr abdes me ujë zemzemi por jo të pastrohet me të.

Por e sakta është se lejohet që ai të pastrohet me të.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...