Për çfarë qëllimi u bë i ligjshëm agjërimi?

May 14, 2016

8-Për çfarë qëllimi u bë i ligjshëm agjërimi?

Qëllimi final i ligjshmërisë së agjërimit ishte arritja e devotshmërisë. Këtë qëllim, e ka përmendur Allahu i Lartësuar në Kuranin famëlartë, duke thënë: O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të jeni të devotshëm.” [El Bekare 183].

9-Cili është qëllimi i devotshmërisë?

Devotshmëria nënkupton zbatimin e urdhërave të Allahut dhe largimin prej të ndaluarave dhe pikërish kjo synohet përmes agjërimit. Nëpërmjet tij (agjërimit) njeriu edukon veten, sjelljet dhe moralet. Me të mbaruar muaji i agjërimit, ndikimi dhe gjurmët e tij mbeten të qarta dhe të dukshme në shpirtin, moralin dhe sjelljet e njeriut besimtar.

10-A e ka vënë në dukje i Dërguari i Allahut (alejhi selam) çështjen e devotshmërisë që lidhet me agjërimin?

Sigurisht, në një hadith të saktë, i dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Ai që nuk i braktis fjalët e këqia dhe praktikimin e tyre, (ta dijë) Allahu s’ka nevojë që ky person të braktisë ushqimin dhe pijen e tij.” [E përcjell Buhariu].

11-Cilat janë dobitë që përfitojmë nga fjala e Allahut që thotë: O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat.” [El Bekare 183].?

Së pari: Kuptojmë rëndësinë e agjërimit, sepse Allahu e bëri obligim edhe tek popujt para nesh dhe kjo pohon qartë dashurinë që Zoti i Lartësuar ka për këtë adhurim që u kërkohet të gjithë popujve.

Së dyti: Përfitojmë lehtësimin që Allahu i bën këtij umeti, sepse nuk ishin të vetmit që u obliguan me këtë agjërim. (Nëse do të ishin të vetëm) kjo mund tu sillte vështirësi shpirtrave dhe trupave të tyre.

Së treti: Mësojmë faktin se Allahu i Lartësuar e ka plotësuar fenë e Tij ndaj këtij umeti, Ai ua plotësoi virtytet e larta të cilat i kishin edhe popujt e mëparshëm.

 

ES Sijam Suelun ue Xheuab

Autor Rashid Sead el Alimi

Përktheu Fatjon Isufi

 

Loading...