Perse Allahu e zbriti Kuranin?

March 4, 2017

Perse Allahu e zbriti Kuranin?

Allahu e zbriti Kuranin që të veprohet sipas tij.

Allahu i Lartësuar thotë: “Ndiqni atë që është zbritur prej Zotit tuaj dhe mos ndiqni gjë tjetër në vend të tij.” Surja El Araf.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Lexojeni Kuranin dhe veproni sipas udhëzimeve te tij, e mos hani bukë me të dhe mos fitoni pasuri nëpërmjet tij.”

Transmeton Imam Ahmedi, hadith i saktë.

Loading...