Porositë e sures Kehf:

Porositë e sures Kehf:

“…dhe mos shko pas atij që ia kemi shmangur zemrën nga përmendja Jonë” (që nuk e përmend Allahun) dhe është preokupuar me dynjanë dhe e ka harruar fenë dhe adhurimin e Zotit të tij “sepse çështja e tij është kotësi” veprimet e tij janë mendjelehtësi, neglizhencë dhe humbje.
Ti mos i shko pas atij dhe mos e duaj atë, e as rrugën e tij, e mos iu gëzo gjendjes së tij, siç thotë i Lartësuari: “Dhe ti mos ia ngul sytë (mos u kënaq, mos e shpreso) gjërave që Ne ua kemi dhënë llojit të tyre (njerëzve të atillë) prej kënaqësive të kësaj bote për t’i sprovuar me to! (me të vërtetë) Furnizimi i Zotit tënd është më i mirë dhe mbetet përgjithmonë”!
“Tefsir Ibn Kethir”