Pse nuk na e ka treguar Profeti kohën kur do të ndodhë Kijameti?

Pse nuk na e ka treguar Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) kohën kur do të ndodhë Kijameti?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut!

Së pari:

Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) nuk na ka treguar se kur do të ndodhë kijameti, sepse ai nuk e dinte as vetë se kur do të ndodhë ai. (Për këtë ka shumë ajete nga Kurani dhe hadithe autentike)!

Së dyti:

Nëse thuhet: Pse Allahu nuk na e tregoi kohën kur do të ndodhë Kijameti?

Themi:  Urtësia e kërkon që koha se kur do të ndodhë kijameti të mbahet e fshehur.

Arsyeja është se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) u dërgua si përgëzues i xhenetit për ata që i binden dhe paralajmërues për dënimin e dhembshëm të Xhehenemit për ata që nuk i binden. Ai ishte paralajmërues për ditën e Kiametit dhe të zjarrit dhe tmerreve të tij. Qëllimi i kësaj mund të arrihet vetëm nëse fshihet koha e ndodhisë së Kijametit, në mënyrë që njerëzit e çdo epoke të kenë frikë se ajo mund t’u ndodhë atyre. Shfaqja e kohës se kur do të ndodhë, duke vënë një datë të caktuar, do ta anulonte këtë dobi dhe do të kishte pasoja të tjera të këqia. Nëse i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) do tu kishte thënë njerëzve: Kijameti do të ndodhë pas një mijë viteve  nga dita e sotme, për shembull, do ti shihnit përgënjeshtruesit se si do të talleshin me këtë njoftim dhe do të këmbëngulnin në mosbesimin e tyre, ndërsa dyshuesit do vinin duke u shtuar.

Pra, ekziston një urtësi e madhe në fshehjen e kohës se kur do të ndodhë kijameti! Njësoj sikurse ka urtësi në fshehjen që Allahu i ka bërë kohës se kur do ti vijë vdekja njeriut.

El-Alusi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Allahu e ka fshehur kohën e ndodhisë së Kijametit sepse urtësia dhe arsyeja legjisltaive e kërkojnë që kjo të jetë kështu (e fshehur), sepse është më e efektshme në thirrjen e njerëzve që t’i binden Atij dhe më efikase për ti penguar nga kundërshtimi (mëkati). Në mënyrë të ngjashme Allahu e ka fshehur edhe jetëgjatësinë e secilit person. Ajetet tregojnë se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) nuk e dint se kur do të ndodhë kijameti. Po, në terma të përgjithshëm ai e dinte se koha e kijametit ishte afër dhe ai (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) na tregoi për këtë.

“Kështu që besimtarët duhet të kenë frikë nga ajo Ditë dhe frika e tyre duhet t’i bëjë ata të vetëdijshëm se Allahu është gjithnjë duke i parë për atë që bëjnë. Prandaj duhet t’i përmbahen asaj që është e vërtetë dhe të kërkojnë atë që është e mirë, t’i frikësohen së keqes dhe mëkatit dhe jo ta kthejnë çështjen e Kijametin në qendër të mosmarrëveshjeve dhe polemikave.” Tefsir el-Menar.

Prej mëshirës së Allahut ndaj krijesave të Tij është se u ka treguar atyre për shenjat që sinjalizojnë afrimin e Kijametit , në mënyrë që kjo t’i motivojë në kreyrjen e veprave të mira, në devotshmëri dhe në shmangien prej haramit. Sa herë që ata shohin njërën prej shenjave (të kijametit) duke u realizuar, frika e tyre nga Kijameti dhe tmerret e tij shtohet, dhe bindja se kijameti është afër bëhet më prezente, kështu që ata përgatiten për atë ditë duke bërë më shumë vepra të mira.

Allahu i Lartësuar thotë: “A presin ata (diçka) tjetër përveç Kijametit që t’u vijë papritmas? Por disa nga shenjat e tij (indikacionet dhe shenjat) tashmë kanë ardhur ” [Muhamed 47:18]

Këtë e tregon edhe hadithi i transmetuar tek Muslimi (2947), se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Shpejtoni të bëni vepra të mira, para se të ndodhin gjashtë gjëra: lindja e diellit nga perëndimi , tymi, Dexhali, Kafsha e tokës dhe ajo që do ti vijë secilit prej jush (vdekja) , dhe ajo që do ti prekë të gjithë (kijameti) “.

Kjo do të thotë: Paraprijini gjashtë shenja që tregojnë për afrimin e Kijametit, nxitoni të bëni vepra të mira para se të ndodhin, sepse veprat e mira që bëhen pasi këto shenja të shfaqen, nuk do të pranohen dhe nuk do të meren në konsideratë.

Fjala e Profetit “Ajo që do t’i vijë secilit prej jush vetëm” i referohet vdekjes. “Ajo që do ti prekë të gjithë” ka për qëllim Kijametin.

Kadi Ijad (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Ai (Profeti) i urdhëroi të shpejtojnë në bërjen e veprave të mira para se të ndodhin këto shenja, sepse kur të vijnë, njerëzit do të stepen dhe do të hutohen nga veprat e mira, ose do tu mbyllet dera e pendimit dhe e pranimit të veprave.

El Alai ka thënë: Qëllimi i këtyre transmetimeve është të na inkurajojnë që të fillojmë të bëjmë vepra të mira para se të vdesim dhe të shfrytëzojmë kohën më të mirë para se të sulmojë fatkeqësia.

E lusim Allahun të na ndihmojë në shfrytëzimin e kohëve më të mira në bindjen ndaj Tij.

Përshtati: Fatjon Isufi