Së pari namazi i Bajramit pastaj hutbja

August 30, 2017

Së pari namazi i Bajramit pastaj hutbja.

Transmetohet nga Ibën Umeri (radijAllahu anhuma) se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), Ebu Bekri dhe Umeri e falnin namazin e Bajramit para hutbes.” Mutefekun alejhi.

Çfarë përfitohet nga hadithi:

  • Udhëzimi i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), Ebu Bekrit dhe Umerit (radijAllahu anhuma) ishte fillimi me faljen e namazit të Bajramit para hutbes.
  • Hutbja e Bajramit pas namazit është prej suneteve të forta.
  • Fillimi me hutben para faljes së namazit të Bajramit konsiderohet bidat.

 

“Tuhfetul-Kiram Sherh Bulug el-Meram.”

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...