A shkruhet sevapi në këtë rast?

Pyetja e tretë nga fetvaja me nr. 7289.

Pyetje: Nëse dikush bën një vepër të mirë por nuk synon arritjen e shpërblimit (savapit) pasi është i painformuar në lidhje me sevapin që fitohet me bërjen e asaj vepre, në këtë rast a i shkruhet sevapi për atë vepër?

Përgjigjje: Nëse ky njeri e bën atë vepër për hir të Zotit dhe nëse vepra është konform dispozitave dhe rregullave fetare, ai e arrin shpërblimin (sevapin) e caktuar për atë vepër pavarësisht faktit nëse vepruesi ka apo s’ka dijeni rreth atij shpërblimi.

Allahun e lusim të na japë sukses! Paqja, mëshira dhe bekimet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut Muhamedin, si dhe mbi familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i Përhershëm për studime akademike dhe fetva:

Abdul Aziz bin Baz

Abdurrezak Afifi

Abdullah bin Gudejan

Abdullah bin Ku’uud

Përktheu: E. Ajdini