A shkruhet sevapi në këtë rast?

August 8, 2017

Pyetja e tretë nga fetvaja me nr. 7289.

Pyetje: Nëse dikush bën një vepër të mirë por nuk synon arritjen e shpërblimit pasi është i painformuar në lidhje me sevapin që fitohet me bërjen e asaj vepre, në këtë rast a i shkruhet sevapi për atë vepër?

Përgjigjje: Nëse ky njeri e bën atë vepër për hir të Zotit dhe nëse vepra është konform dispozitave dhe rregullave fetare, ai e arrin shpërblimin e caktuar për atë vepër, pavarësisht faktit nëse vepruesi ka apo nuk ka dijeni rreth atij shpërblimi.

Allahun e lusim të na japë sukses! Paqja, mëshira dhe bekimet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm për studime akademike dhe fetva:

Abdul Aziz bin Baz

Abdurrezak Afifi

Abdullah bin Gudejan

Abdullah bin Ku’uud

Përktheu: Edmond Ajdini

Dosje:

Loading...