Synimet e njeriut në adhurimin ndaj Allahut

November 5, 2018

Synimet e njeriut në adhurimin ndaj Allahut!

Pyetje: A është më e mira që njeriu t’a adhurojë Zotin e tij me qëllim hyrjen në Xhenet, apo për të fituar kënaqësinë e Allahut?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Arritja e kënaqësisë së Allahut dhe hyrja në Xhenet janë dy gjëra të pandara. Nëse arrihet hyrja në Xhenet atëherë arrihet edhe kënaqësia e Allahut.

Allahu i Lartësuar e përshkruan Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe shokët e tij duke thënë: “Muhamedi është i Dërguar i Allahut. Ata që janë me të janë të ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sexhde duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut.” El-Fet’h: 29.

Ata e adhurojnë Allahun e Lartësuar me qëllim që të arrijnë këtë shkallë, pra mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut të Lartësuar.

 

“Fetaua suvalun alal-Hatif”, vëll. 1.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...