Sinqeriteti

Sinqeriteti dhe qëllimi i pastër

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Kush ka për qëllim jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj Ne do t’ua plotësojmë atyre shpërblimin e veprave të tyre në të, dhe atyre nuk do t’ju mungojë gjë. Të këtillëve në botën tjetër u përket vetëm xhehenemi. Ajo që punuan dhe vepruan ka dështuar dhe është […]

Sinqeriteti

Es Seadi (Allahu e mëshiroftë!), për sinqeritetin, ka thënë: “Të sinqertit janë ata të cilët posedojnë vullnet të hekurt dhe që me punët e tyre të mira kërkojnë shpërblimin më të mirë tek Zoti, e pa dyshim që shpërblimi është në varësi të qëllimit dhe sinqeritetit. Madje, puna e pakët e bërë me sinqeritet mund […]