Edukatë

Cila lëmoshë është më e mirë?

Dhënia ujë njerëzve Prej haditheve të mrekullueshme është hadithi i Saad ibn Ubade radijAllahu anhu, i cili tregon: “I thashë: “O i Dërguar i Allahut! Nëna ime ka vdekur. A të jap lëmoshë për të?” Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Po.” I thashë: “Cila lëmoshë është më e mirë?” Tha: “T’u japësh njerëzve ujë […]

Gjëja më e dobishme për njeriun!

Gjëja më e dobishme në mënyrë absolute për njeriun është: që ai t’i bindet Zotit të tij (adhurimi), haptas dhe fshehtas. Dhe gjëja më e dëmshme në mënyrë absolute për të është: gjynahu ndaj Tij haptas dhe fshehtas. Nëse njeriu realizon adhurimin e Allahut dhe i bindet Atij me sinqeritet, çdo gjë që i ndodh […]

Gjynahu më i madh: Të flasësh në fenë e Allahut pa dije!

Vlera e dijes fetare është e madhe. I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – thotë: “Kush nis një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu do t’i lehtësojë atij një rrugë për në Xhennet. Dhe me të vërtetë melaiket i shtrijnë krahët e tyre nga kënaqësia që kanë nga […]

Të afërmit më shqetësojnë

Një vëlla nga Siria thotë: Unë kam të afërm (farefis) që më lëndojnë dhe më shqetësojnë, mua dhe familjen time. Dhe unë i kam duruar ata jashtë mase. Tani nuk po i duroj dot më, për shkak të shqetësimeve të mëdha që më sjellin. Ata kanë dy cilësitë më të këqija: Nuk e pranojnë të […]

Edukimi i fëmijëve sipas udhëzimeve profetike

Një nga sfidat më të vështira me të cilat prindi ndeshet sot është edukimi i fëmijës. Them se para se të edukohet fëmija duhet të jetë vet prindi i edukuar. Në çkuptim? Ai duhet të jetë i kapur pas fesë së Allahut dhe të mos dojë për vete dhe fëmijën vetëm se atë që kënaq […]

Vlera e nderit dhe durimit  

Nga Ebu Seid el Khudrij – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se disa njerëz nga ensarët i kërkuan të Dërguarit të Allahut dhe ai u dha, pastaj i kërkuan dhe ai përsëri u dha, derisa mbaruan ato që kishte dhe pastaj u tha: “Çfarë të mirash kam, unë nuk do tua mbaj, […]

Shakaja sipas sunetit.

Nga Ibn Abbasi – radijallahu anhu – përcillet se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Mos debato me vëllanë tënd dhe mos bëj shaka me të” (Tirmidhi “Esh shemail”) Ka thënë shejkh El Xhezerij: Isnadi (zinxhiri) i tij është i mirë. Dhe ka thënë Alij ibn Sultan: Ky […]

Rregullat e hyrjes në tualet dhe kryerjes së nevojës

1- Të largohet nga njerëzit dhe të fshihet prej tyre. Mugira bin Shube – radiallahu anhu – tregon se: “Profeti – alejhis selam – kur shkonte për të kryer nevojën largohej shumë”[1] Xhabiri bin Abdilah radiallahu anhu tregon: “Profeti – alejhis selam – kur donte të shkonte për të kryer nevojën largohej aq sa nuk […]