Thënie e artë selefije në kriteret e kritikës ndaj njerëzve

June 22, 2011

Ka thënë Ebu Tajib, Muhamed ShemsulHak el Adhijm Abadij në librin “Et-talik el mugnij ala ed-Darekutnij”: “Nëse atij (transmetuesit për të cilin po flitej) i shkruhet hadithi dhe ka transmetuar prej tij imam Muslimi në Sahihun e tij, dhe thjesht fakti që dikush e ka përfolur nuk e hedh poshtë transmetimin e tij. Sepse nëse do veprohej në këtë mënyrë do humbisnim pjesën më të madhe të Sunetit për shkak se askush nuk shpëton nga fjalët e njerëzve, përveç atij që Allahu e ruan.” Këtë e ka thënë dijetari Ez-Zejleij.

 

Marrë nga libri: “Hukmul xhehri uel israr” fq. 9, i shejh Ahmed Jahja en-Nexhmij.

Përktheu: Shuajb Rexha

Dosje:

Loading...