Thënie e artë selefije në kriteret e kritikës ndaj njerëzve

June 22, 2011

Ka thënë Ebu Tajib, Muhamed Shemsul Hak el Adhijm Abadij në librin et-Talik el mugnij ala ed-Darekutnij:Atij(transmetuesit për të cilin po flitej) i shkruhet hadithi, ka transmetuar prej tij imam Muslimi në Sahihun e tij dhe thjesht fakti që dikush e ka përfolur, nuk e hedh poshtë transmetimin e tij. Sepse nëse do veprohej në këtë mënyrë, do humbisnim pjesën më të madhe të Sunetit, për shkak se askush nuk shpëton nga fjalët e njerëzve, përveç atij që Allahu e ruan. Këtë e ka thënë dijetari ez-Zejleij.

Marrë nga libri: Hukmul xhehri uel israr fq 9, i shejh Ahmed Jahja en-Nexhmij

Përktheu: Shuajb Rexha

Loading...