A ka qenë e banuar toka para krijimit të Ademit?

July 17, 2017

Pyetja e tretë dhe e katërt nga fetvatë me nr. 18648.

Pyetje: A ishte toka e banuar para Ademit alejhi selam apo ka qenë ai i pari që ka banuar në të?

Përgjigje: Nuk dimë ndonjë argument prej Kuranit apo Sunetit të na tregojë se a ka qenë apo jo toka e banuar para Ademit. Vetëm se tregohet nga disa prej të parëve tanë të mirë të cilët kanë thënë se tokën e kanë banuar xhinët para krijimit të Ademit, e ndoshta kjo thënie e tyre është marrë nga historitë e pasuesve të Librit më parë (jehudët dhe të krishterët). Allahu e di më së miri!

Ibën Kethiri, Allahu e mëshiroftë, në shpjegimin e tij të Kuranit e ka shpjeguar këtë gjerë e gjatë, ku ka shpjeguar fjalën e Allahut në suren El Bekare: “E kur Zoti yt u tha melaikeve se do të krijonte një zëvendës në tokë”. Ndaj ju sugjerojmë të ktheheni dhe ta lexoni atë.

Komisioni i përhershëm për studime akademike dhe fetva.

Përktheu: Ylli Rama                     

Dosje:

Loading...