A u kërkohet ndihmë të vdekurve ose krijesave jo të pranishme, në rast të vështirësive të mëdha?

December 13, 2016

A u kërkohet ndihmë të vdekurve ose krijesave jo të pranishme, në rast të vështirësive të mëdha?

Nuk i kërkohet ndihme atyre, por i kërkohet vetëm Allahut.

Allahu i Lartësuar thotë: “Kur i kërkoni ndihme Zotit tuaj, ju përgjigjet.” Surja Enfal, 9.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) kur kishte ndonjë brengë e vështirësi, thoshte: “O i Gjallë, o i Përjetshëm (i drejtohej Allahut), me Mëshirën Tënde të kërkoj ndihme Ty!” Hadith i mirë.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Loading...