Veprat e mira i fshijnë të këqijat. Po të këqijat a i fshijnë veprat e mira?

February 2, 2016

Pyetësi: Es selamu alejkum ue rahmetullah!

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Ue alejkumus-selamue rahmetullah!

Pyetësi: Transmetohet se veprat e mira i fshijnë të këqijat. Po të këqijat a i fshijnë veprat e mira?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Veprat e mira i largojnë të këqijat dhe i fshijnë ato. Siç ka thënë Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Falja e pesë namazeve,  falja e xhumasë deri në xhumanë tjetër dhe agjërimi i Ramazanit deri në Ramazanin tjetër, janë shlyerës të gjynaheve, nëse ruhesh nga gjynahet e mëdha.

Ndërsa të këqijat të fshijnë veprat e mira, kjo nuk ndodh. Pra, nuk i fshijnë të mirat. Por ato ditën e Kiametit kur të vendosen në peshoren e veprave mund të rëndojnë më shumë sesa veprat e mira. Allahu Madhëruar thotë: “Dhe në Ditën e Kiametit, Ne do të vendosim peshore të sakta.” El-Enbija,47

Pra, do të peshohen veprat e mira dhe të këqijat. E ndoshta veprat e këqia janë më të shumta sesa veprat e mira dhe personi meriton të futet në zjarr duke u dënuar në varësi të mëkateve të tij.

E ndoshta veprat e mira janë të barabarta me të këqijat dhe kështu njeriu është prej njerëzve të Arafit, të cilët i kanë të barabarta veprat e mira me të këqijat. Ata nuk futen në zjarr e as në xhenet vetëm kur të dëshirojë Allahu Lartësuar.

Mbase janë më të shumta veprat e mira dhe njeriu është prej banorëve të xhenetit.

Përktheu: Unejs Sheme

Likaatul-babil-meftuh

Loading...