Vizita e varreve sipas qëllimit të njerëzve

December 6, 2013

Imam Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thote: Lloji i parë: E lejuar, e në këtë bën pjesë kur personi i viziton ato për të bërë dua për banorët e saj (varreve) ose për të përkujtuar botën Tjetër.

Lloji I dytë: T’i vizitojë për të lexuar Kuran tek to, ose për të falur namaz ose për të bër kurban te varret. Të gjitha këto janë bidat dhe prej mjeteve/rrugëve që të shpien në shirk.

Lloji I tretë: T’i vizitojë ato (varret) për të bërë kurban për të vdekurin e të afrohet tek ai me këtë veprim, ose për t’iu lutur të vdekurit pos Allahut, ose duke kërkuar lehtësim (të gjendjes), ose ndihmë. Këto janë shirk i madh.

[Mexhmu fetaua ue mekalat vëll. 13].

Loading...