A Lejohet Puna në Bankë?

November 9, 2015

Pyetje: A lejohet puna në bankë?

Shejhu dhe muhadithi Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu e ruajttë!): Nuk lejohet puna në bankat të cilat punojnë me kamat. Bazuar në hadithin: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e ka mallkuar ngrënësin e kamatës, dhënësin e saj, shkruesin e saj dhe atë që dëshmon”.

Personi nëse është punonjës në të (bankë) ai konsiderohet prej shkruesve dhe futet në këtë mallkim që ka ardhur nga i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem.

“Sherh Sunenu Ebi Daud”

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje: ,

Loading...