Me çfarë i sfidoi Allahu ata që përgënjeshtruan zbritjen e Kuranit?

July 15, 2017

Pyetja e pestë e fetvave me nr. 6193.

Pyetje: Me çfarë i sfidoi Allahu i Lartësuar ata që përgënjeshtruan zbritjen e Kuranit mbi Pejgamberin (alejhi selam)?

Përgjigje: Allahu i sfidoi ata duke u kërkuar të sillnin një Kuran të njejtë, ose të sillnin dhjetë sure, ose të sillnin qoftë dhe një sure të vetme. Megjithatë, ata nuk mundën ta bënin diçka të tillë.

Allahu i Madhëruar thotë: Thuaj: Sikur të tuboheshin të gjithë njerëzit dhe xhindët për të hartuar një Kuran të tillë ata nuk do të mund të hartonin një të ngjashëm me të, madje edhe sikur ta ndihmonin njëri – tjetrin.”

Gjithashtu ka thënë: “Nëse ata thonë: Ai[1] e ka trilluar atë[2]! Thuaju (o Muhamed!): Sillni dhjetë sure të ngjashme (në bukuri dhe elokuencë) të trilluara, dhe thirrni në ndihmë kë të mundni përveç Allahut nëse thoni të vërtetën.”

Po ashtu ka thënë: Nëse ata thonë: Ai (Muhamedi) e ka trilluar atë (Kuranin), – thuaju: Atëherë sillni një sure të ngjashme me të dhe thirrni (në ndihmë) kë të mundni përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën.”

Prej Allahut vjen ndihma. Gjithë përshëndetjet janë mbi Pejgamberin, familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm i fetvave:

Abdulaziz bin Baz

Abdullah Ku-ud

Abdullah Gudejan

Abdurrazak Afijfi

Përktheu: Arjan Gazidede

————————————————-

[1] Profeti Muhamed (alejhi selam).

[2] Kuranin.

Dosje:

Loading...