Cilat janë tre parimet e besimit të cilat duhet t’i njohi çdo musliman?

Pyetje: Cilat janë tre parimet e besimit të cilat duhet t’i njohi çdo musliman?

Përgjigje: Ato janë:

1. Njohja e Allahut të Madhëruar

2. Njohja e fesë islame

3. Njohja e të Dërguarit të Allahut; Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!).

Shejhu i nderuar Muhamed bin Abdul-Uehab (Allahu e mëshiroftë!)