Cili është mendimi i saktë në lidhje me vizitën e varreve nga ana e grave?

June 13, 2010

Cili është mendimi i saktë në lidhje me vizitën e varreve nga ana e grave dhe cili është dallimi ndërmjet thënies:zeu-uarat dhe zairat?

Përgjigje: Mendimi i saktë është lejimi i vizitës së varreve nga gratë sepse sic transmetohet në Sahihun e Muslimit nga Burejdeh se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë: “U kisha ndaluar nga vizita e varreve, por tani vizitojini ato”. Aisheja radijallahu anhu i tha Profetit salallahu alejhi ue selem: O i Dërguari i Allahut, nëse unë shkoj tek varrezat, cfarë duhet të them? Tha : “ Thuaj: Eselamu alejkum dara kaumin muminin….” Pra, i mësoi lutjen e vizitës së varrezave. Gjithashtu është vërtetuar se Aisheja radijallahu anha ka vizituar varrin e vëllait të saj Abdurrahmanit.
Sic dihet parimi bazë në dispozitat fetare është barazia ndërmjet burrave dhe grave, përvec atëherë kur ka ndonjë argument specifik që e dallon njërën palë nga tjetra me dispozitë të vecantë.
Përsa i përket hadithit: “Allahu i mallkoftë vizitueset (zeu-uarat) e varreve” ai mund të jetë thënë para se të lejohej vizita e varreve, duke marrë si argument hadithin e mësipërm: “U kisha ndaluar nga vizita e varreve, por tani vizitojini ato” . Ose mund të ketë për qëllim, ato vizitore që thonë fjalë të ndaluara apo bëjnë veprime të ndaluara, pra shfaqin zemërim ndaj kaderit apo sic ndodh në vizitat e varreve të personaliteteve si psh tek varri i Husejnit, apo i Bedeuiut apo Ibn Uluanit  apo tek  varri në Tuhameh, etj ku përzihen burrat me gratë dhe ndoshta kryejnë dhe imoralitet.
Ndërsa parimisht lejohet që gratë t`i vizitojnë varret dhe të flasin vetëm fjalë të mira, sic i mësoi Profeti salallahu alejhi ue selem . Gjithashtu hadithi: “ Vizitojini varret sepse ato u përkujtojnë Ahiretin” është hadith që i përfshin burrat dhe gratë, sepse dhe gratë kanë nevojë që të përkujtojnë botën tjetër. Këtë mendim ka zgjedhur Sheukanij në librin Nejlul Eutar.
Termi zairat është emër foljor që tregon thjesht ndodhinë e veprimit, ndërsa termi  zeu-uarat tregon shkallën sipërore të mbiemrit, është formë superlative.
Përsa i përket hadithit: “ Allahu i mallkoftë ato gra që vizitojnë(zairat) varret dhe ata që i kthejnë varret në faltore dhe ndezin kandila atje” transmetohet nëpërmjet Ebu Salihut i cili është transmetues i dobët, por megjithatë është hadithi tjetër i Ebu Hurejres dhe i Hasanit që janë të vlefshëm për argumentim : “ Allahu i mallkoftë vizitueset (zairat) e varreve” dhe : “ Allahu i mallkoftë vizitueset (zeu-uarat) e varreve” ,megjithatë kuptimi i tyre ka të bëjë me ato gra që thonë fjalë të gabuara apo bëjnë  veprime të palejuara.
Nga shejhu Mukbil bin Hadij el Uadi`ij
Marrë nga libri Ixhabetus-sail an ehemil mesail fq 554-555

Përktheu: Shuajb Rexha

Loading...