Emrat e sureve Taha dhe Jasin a konsiderohen nga emrat e Pejgamberit?

March 6, 2017

Emrat e dy sureve Taha dhe Jasin a konsiderohen nga emrat e Pejgamberit, salAllahu alejhi ue selem?

Shejh Sa’di, Allahu e mëshiroftë, në tefsirin e tij ka thënë: Taha kunsiderohet nga shkronjat e veçuara që janë hapëse për shumë sure.
Ato nuk janë prej emrave të Pejgamberit, salAllahu alejhi ue selem.

“Tefsir Sa’dij” 1/501.

Shejh Bin Bazi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Nuk konsiderohen Taha dhe Jasin nga emrat e Pejgamberit, salAllahu alejhi ue selem, në shumicën e fjalëve të sakta të dijetarëve, por ato janë prej shkronjave të shkëputura në fillim të sureve si p.sh.: Sad, Kaf, Nun, apo të ngjashme me to. (2)

“Mexhmu el-fetaua” 18/54.

Përktheu: Gentian Rushiti

Loading...