Emrat e dy sureve ”Taha dhe Jasin” a konsiderohen nga emrat e Pejgamberit (alejhi selam)?

Emrat e dy sureve ”Taha dhe Jasin” a konsiderohen nga emrat e Pejgamberit -salAllahu alejhi ue selem-?

Shejh Sa’di -Allahu e mëshiroftë- në Tefsirin e tij ka thënë: ”Taha” kunsiderohet nga shkronjat e veçuara që janë hapse për shumë sure.
Nuk janë prej emrave të Pejgamberit -salAllahu alejhi ue selem-“.

Tefsir Sa’dij (1/501).

Shejh Bin Baz -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: “Nuk konsiderohet Taha dhe Jasin nga emrat e Pejgamberit -salAllahu alejhi ue selem- në shumicën e fjalë të sakta të dijetarëve, por janë prej shkronjave të shkëputura në fillim të sureve si: Sad, Kaf, Nun apo të ngjashëm me të. (2)

Mexhmu El-Fetaua (18/54).

Përktheu Gentian Rushiti