A është Muhamedi alejhi selam krijesa e parë e Allahut?

July 15, 2016

Pyetje: A lejohet që muslimani të thotë në lavdërimin ndaj Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “O krijesa e parë e Allahut”?

Shejh Abdullah bin Humejd (Allahu e mëshiroftë!): Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është krijesa më e mirë e Allahut dhe më i lartë prej tyre (në pozitë). Por, ai nuk është krijesa e parë e Allahut. Gjëja e parë që Allahu ka krijuar është Arshi dhe nuk është Ademi e as Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Ndërsa ajo që transmetohet se Allahu e ka krijuar Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nga drita dhe emrin e atij e ka bashkëngjitur me ermine Tij dhe se kur u krijua Ademi dhe iu fry shpirti, ai (Ademi) shikoi emrin e tij (Muhamedit alejhis-selam) të shkruar te Arshi, në lidhje me këtë nuk saktësohet asgjë nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Allahu e di më së miri!

Fetaua nurun ala ed-derb

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...